Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český rybářský svaz

 

 

 

Přehled nejdůležitějších ustanovení

zákona č. 99/2004 Sb.

a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů

 a

bližší podmínky

výkonu rybářského práva

 

platné na revírech Českého rybářského svazu

od 1. ledna 2009

 

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS pro rok 2009 byly projednány a schváleny Radou ČRS 12. června 2008.

 

 Přehled nejdůležitějších

ustanovení zákona č. 99/2004 Sb.

a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

I.Lov ryb

 § 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb.

 

(1) Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském revíru zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.

 

(7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 § 13 zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.

 

(9) Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

 

§ 3 odstavec 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

 

(2) Za rybu lososovitou se pro účely této vyhlášky považuje i lipan podhorní (Thymallus thymallus).

 

 

II.Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry

vybraných druhů ryb v rybářském revíru

 

§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

 

(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

 

(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

 

 

a)

bolen dravý (Aspius aspius)

40 cm,

 

b)

candát obecný (Stizostedion lucioperca)

45 cm,

 

c)

hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)

65 cm,

 

d)

jelec jesen (Leuciscus idus)

25 cm,

 

e)

jelec tloušť (Leuciscus cephalus)

25 cm,

 

f)

jeseter malý (Acipenser ruthenus)

30 cm,

 

g)

kapr obecný (Cyprinus carpio)

35 cm,

 

h)

lín obecný (Tinca tinca)

20 cm,

 

i)

lipan podhorní (Thymallus thymallus)

30 cm,

 

j)

ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

30 cm,

 

k)

parma obecná (Barbus barbus)

40 cm,

 

l)

podoustev říční (nosák) (Vimba vimba)

25 cm,

 

m)

pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)

25 cm,

 

n)

pstruh obecný (Salmo trutta)

25 cm,

 

o)

siven americký (Salvelinus fontinalis)

25 cm,

 

p)

sumec velký (Silurus glanis)

70 cm,

 

q)

štika obecná (Esox lucius)

50 cm,

 

r)

úhoř říční (Anguilla anguilla)

45 cm,

 

s)

mník jednovousý (Lota lota)

30 cm,

 

t)

losos obecný (atlantský) (Salmo salar)

50 cm,

 

u)

amur bílý (Ctenopharyngodon idella)

50 cm.

   

 (Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)

 

(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

 

 

a)

hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)

65 cm,

 

b)

jelec jesen (Leuciscus idus)

25 cm,

 

c)

jeseter malý (Acipenser ruthenus)

30 cm,

 

d)

kapr obecný (Cyprinus carpio)

35 cm,

 

e)

lín obecný (Tinca tinca)

20 cm,

 

f)

lipan podhorní (Thymallus thymallus)

30 cm,

 

g)

ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

30 cm,

 

h)

parma obecná (Barbus barbus)

40 cm,

 

i)

podoustev říční (nosák) (Vimba vimba)

25 cm,

 

j)

pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)

25 cm,

 

k)

pstruh obecný (Salmo trutta)

25 cm,

 

l)

siven americký (Salvelinus fontinalis)

25 cm,

 

m)

mník jednovousý (Lota lota)

30 cm,

 

n)

losos obecný (atlantský) (Salmo salar)

50 cm,

 

o)

amur bílý (Ctenopharyngodon idella)

50 cm.

   

 (Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)

 

 

III.Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru

 

§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

 

(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

 

 

a)

v měsíci lednu a únoru

od 7 do 17 hodin,

 

b)

v měsíci březnu

od 6 do 18 hodin,

 

c)

v měsíci dubnu

od 6 do 20 hodin,

 

d)

v měsíci květnu

od 6 do 21 hodin,

 

e)

v měsíci červnu a červenci

od 5 do 22 hodin,

 

f)

v měsíci srpnu

od 6 do 22 hodin,

 

g)

v měsíci září

od 7 do 20 hodin,

 

h)

v měsíci říjnu

od 7 do 19 hodin,

 

i)

v měsíci listopadu a prosinci

od 7 do 17 hodin.

 

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

 

 

a)

v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci

od 7 do 18 hodin,

 

b)

v měsíci březnu

od 5 do 21 hodin,

 

c)

v měsíci dubnu, září a říjnu

od 6 do 22 hodin,

 

d)

v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu

od 4 do 24 hodin.

 

(3) Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a i) a v odstavci 2 písm. a) a b) jsou uvedeny ve středoevropském čase, denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. c) až h) a v odstavci 2 písm. c) a d) jsou uvedeny v letním čase.

 

 

IV.Doby hájení ryb v rybářském revíru

 

§ 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

 

(1) Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni:

 

 

a)

pstruh obecný (Salmo trutta),

 

b)

losos obecný (atlantský) (Salmo salar).

 

(2) Od 16. března do 15. června jsou

 

    a) v rybářském revíru hájeni:

 

 

1.

ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus),

 

2.

parma obecná (Barbus barbus),

 

3.

parma východní (Barbus petenyi),

 

4.

podoustev říční (nosák) (Vimba vimba),

 

5.

jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso),

 

    b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:

 

 

1.

jelec jesen (Leuciscus idus),

 

2.

jelec tloušť (Leuciscus cephalus).

 

(3) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:

 

 

a)

bolen dravý (Aspius aspius),

 

b)

candát obecný (Stizostedion lucioperca),

 

c)

sumec velký (Silurus glanis),

 

d)

štika obecná (Esox lucius).

 

(4) Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan podhorní (Thymallus thymallus).

 

(5) Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho).

 

(6) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla).

 

(7) Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý (Lota lota).

 

 

V.Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky

k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru

 

§ 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

 

(2) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov muškařením, čeřínkováním nebo jiným způsobem lovu stanoveným příslušným rybářským orgánem (§ 13 odst. 1 zákona).

 

(3) Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru jsou uvedeny v příloze č. 7.

 

(4) Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Při lovu ryb na udici z plavidla musí být pojíždění a přistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu.

 

(5) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.

 

(6) Používání plavidel při lovu ryb upravují zvláštní právní předpisy.

 

§ 15 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

 

(1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které

 

 

a)

nedosahují nejmenší lovné míry,

 

b)

byly uloveny v době hájení, nebo

 

c)

jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,

 

    musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.

 

(2) Uloví-li osoba provádějící lov rybu, která je pro vědecké účely opatřena značkou, určí druh ryby, změří její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zaznamená tvar, barvu a popřípadě číslo značky a úlovek ryby spolu se zjištěnými údaji ohlásí uživateli rybářského revíru; v hlášení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby do povolenky k lovu; zjištěné údaje ohlásí uživateli rybářského revíru, v hlášení uvede dobu a místo ulovení a připojí značku.

 

 

§ 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

 

(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:

 

a)  lov na položenou nebo lov na plavanou,

b)  lov přívlačí nebo hlubinnou přívlačí v době od 16. června do 31. prosince,

c)  lov na umělou mušku nebo lov muškařením, nebo

d)  lov čeřínkováním v době od 16. června do 31. prosince.

 

(2) V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

 

(3) Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité, může si osoba provádějící lov vedle úlovku uvedeného v odstavci 2 přisvojit jen 3 ks ryb lososovitých, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

 

(4) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

 

§ 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

 

(1) V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb

 

    a) lov přívlačí od 16. dubna do 31. srpna,

    b) lov na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu,

    c) v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze na nástrahu rostlinného původu.

 

(2) V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového rybářského revíru nevrací.

 

(3) V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví ve více rybářských revírech, nejvýše tři kusy lososovitých druhů ryb. Přisvojením si povoleného množství uvedených druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

 

(4) Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dnu může přisvojit nejvýše 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovila. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři.

 

(5) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 3 a 4 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

 

 VI.Při lovu v rybářském revíru se zakazuje

 
§ 13 odstavce 2 a 3 zákona č. 99/2004 Sb.

 
(2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje

 

   a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,

   b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,

    c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.

 
(3) V rybářských revírech se zakazuje lov

 
a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování,

    b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb,

    c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky,

    d) za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě,

    e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu,

    f)  v plavebních komorách,

    g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa,

    h) ze silničních a železničních mostů,

    i)  v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod,

    j)  ryb do slupů, vrší,

    k) v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.

 

 VII.Přístup na pozemky

 § 11 odstavec 8 zákona č. 99/2004 Sb.

 

    Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí.

 

 VIII.Oprávnění rybářské stráže

 § 16 a 17 zákona č. 99/2004 Sb.

 § 16

 Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna

 a) kontrolovat

    1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,

    2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,

    3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,

    4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,

    5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;

 b) požadovat

    1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,

    2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,

    3.   součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;

 
c)  zadržet

    1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,

    2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;

 

d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;

 

e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.

 
§ 17

 
(1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna

 

    a) nosit služební odznak na viditelném místě,

    b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,

    c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,

    d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,

    e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.

 

 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář